Security Council

FN resolution

Resolution 2249 (2015)
Antagen av säkerhetsrådet vid dess 7565:e möte den 20 November 2015.

Säkerhetsrådet …

som bekräftar sina resolutioner 1267 (1999), 1368 (2001), 1373 (2001), 1618 (2005), 1624 (2005), 2083 (2012), 2129 (2013), 2133 (2014), 2161 (2014), 2170 (2014), 2178 (2014), 2195 (2014), 2199 (2015), 2214 (2015) och dess betydelse och antagna uttalanden,

som bekräftar principerna och syftet med stadgan för Förenta nationerna,

som bekräftar sin respekt för suveränitet, territoriella integritet, självständighet och enhet för alla stater i enlighet med ändamålen och principerna i Förenta Nationernas stadga,

som bekräftar att terrorism i alla former och yttringar utgör en av de allvarligaste hoten mot internationell fred och säkerhet och att alla former av terrorism är brottsliga och oförsvarliga oavsett deras motiv, när och oavsett vem som utför dem,

bestämmande att genom sin våldsamma extremistiska ideologi, dess terroristhandlingar, dess fortsatta systematiska och utbredda attacker riktade mot civila, missbruk av mänskliga rättigheter och brott mot internationell humanitär rätt, inklusive dem som grundas på religiösa eller etniska motiv, dess utrotning av kulturarv och handel med kulturegendom, men också dess kontroll över betydande delar och naturresurser i Irak och Syrien och dess rekrytering och utbildning av utlänningar till terroristkrigare vars hot påverkar alla regioner och medlemsstater, även de långt ifrån konfliktområden, den Islamiska Staten i Irak och Levanten (ISIL, även känd som Da’esh), utgör ett globalt och aldrig tidigare skådat hot mot internationell fred och säkerhet,

erinrar om att Al Nusrah Front (ANF) och alla andra individer, grupper, företag och enheter associerade med Al Qaida utgör ett hot mot internationell fred och säkerhet,

är fast beslutna att att bekämpa dem med alla medel, detta makalösa hot mot internationell fred och säkerhet,

noterar breven av den 25 juni 2014 och 20 september 2014 från irakiska myndigheter som uppger att Da’esh har upprättat en fristad utanför Iraks gränser som är ett direkt hot mot säkerheten för det irakiska folket och territorium,

bekräftar att medlemsstaterna måste se till att de åtgärder som vidtagits för att bekämpa terrorism uppfyller alla sina skyldigheter enligt folkrätten, i särskilt internationella mänskliga rättigheter, flyktingar och humanitär lag,

upprepar att situationen kommer att fortsätta att försämras ytterligare i frånvaro av en politisk lösning på konflikten i Syrien och vi betonar behovet av att genomföra Genèvekommunikén från 30 Juni, 2012 godkändes som Anne x II i sin resolution 2118 (2013), det gemensamma uttalandet om resultatet av de multilaterala samtalen om Syrien i Wien den 30 oktober 2015 och meddelandet om den internationella Syrien Support Group (ISSG) av den 14 november 2015.

1. Entydigt fördöms i starkaste ordalag det skrämmande terrorattackerna av ISIL även känd som Da’esh som ägde rum på Juni 26, 2015 i Sousse, den 10 oktober 2015 i Ankara, den 31 oktober 2015 över Sinai, den 12 November 2015 i Beirut och den 13 november 2015 i Paris är, och alla andra attacker av ISIL även känd som Da’esh, inklusive gisslantaganden och dödande, och det noteras att de har förmågan och avsikter att genomföra ytterligare attacker och betraktar alla sådana terroristhandlingar som ett hot mot fred och säkerhet;

2. Uttrycker sin djupaste medkänsla och deltagande med offren och deras familjer och de människor och regeringar i Tunisien, Turkiet, Ryssland, Libanon och Frankrike, och till alla regeringar vars medborgare drabbades i ovan nämnda terrorhandlingar och alla andra offer för terrorism;

3. Fördömer också i de starkaste ordalag fortsatt systematisk och omfattande kränkningar av de mänskliga rättigheterna och brott mot humanitär rätt, samt barbariska handlingar av förstörelse och plundring av kulturarv utförts av ISIL också känd som Da’esh;

4. Bekräftar på nytt att de ansvariga för att begå eller på annat sätt ansvariga
för terroristhandlingar, brott mot internationell humanitär rätt eller brott eller missbruk av de mänskliga rättigheterna måste ställas till svars,

5. Medlemsstaterna som har kapacitet att vidta alla nödvändiga åtgärder, i enlighet med internationell rätt, i synnerhet med FN-stadgan, liksom internationella mänskliga rättigheter, flyktingar och humanitär rätt, på territorier under kontroll av ISIL även känd som Da’esh, i Syrien och Irak, uppmanas att öka och samordna sina insatser för att förebygga och förhindra terrordåd som begåtts specifikt av ISIL även känd som Da’esh samt ANF, och alla andra individer, grupper, företag och enheter associerade med Al-Qaida och andra terroristgrupper, som utsetts av FN:s säkerhetsråd och som kan dessutom godkänns av internationella Syrien Support Group (ISSG) och godkändes av FN:s säkerhetsråd, i enlighet med uttalandet från International Syrien Support Group (ISSG) av den 14 november, och att utrota säker tillflyktsort de har inrättat över betydande delar av Irak och Syrien;

6. Uppmanar medlemsstaterna att intensifiera sina ansträngningar att hejda flödet av utländsk terroristsoldater till Irak och Syrien och att förebygga och hindra finansieringen av terrorism, och uppmanar alla medlemsstater att fortsätta att fullt ut genomföra ovanstående resolutioner;

7. Uttrycker sin avsikt att snabbt uppdatera 1267 committens sanktinslista för att bättre svara på hotet från ISIL, även känd som Da’esh;

8. Beslutar att att förbli sysselsatt med frågan.

(Snabb översättning av redax)