Kärnan i värdlandsavtalet

Vad betyder värdlandsavtalet mellan Sverige och Nato? Saken har endast diskuterats i snäva kretsar. Björn Backengård ger oss här en snabbgenomgång. Han presentrar sig själv så här: Jag var en gång i tiden aktiv i FNL-grupperna, och tycker att det är det bästa jag har gjort och vill också hälsa att med "Guds rike" menade Jesus goda förhållanden för folket, här på jorden.

Natos utbredning. Nu gäller det Sverige. [Bild från Wikipedia]

Natos utbredning. Nu gäller det Sverige. [Bild från Wikipedia]

Sverige kan bli “värd” för militära styrkor från ett Nato-land. Som exempel har nämnts att flygplatsen Göteborg City Airport åter kan bli en militär flygbas, och då med plan från Nato.

Avtalet skrevs under vid Natos toppmöte i september 2014 av representanter för Sverige och Nato. Nästa steg blir att det ska godkännas av riksdagen.

Vi måste sätta in avtalet i ett internationellt och militärt sammanhang. Vilka är det som vill kunna placera stridsberedda Nato-plan i Sverige, och varför? Det vet vi ganska säkert. Mer om det längre ned.

Först två stycken i avtalets inledning:

MED BEAKTANDE av tanken att föra in Nato-styrkor och koalitionsstyrkor under Natos befäl och kontroll i eller genom svenskt territorium under perioder av fred, kris, nödläge och konflikter för att stödja Natos militära verksamhet;

OCH MED HÄNSYN till behoven i Sverige, och behoven hos the Allied Command Operations (ACO), och the Allied Command Transformation (ACT) kallat nedan strategiska kommandon (SCs);

HAR DELTAGARNA NÅTT FÖLJANDE ÖVERENSKOMMELSE:

Sedan följer en lång rad punkter, och hela avtalet kan du läsa här.

Vi begränsar oss nu till bara några få punkter. De är avgörande för hur vi ska uppfatta värdlandsavtalet. Vi börjar med 2.1:

Avtalet
Syftet med detta MOU [samförståndsavtal] är att fastställa policy och förfaranden för etableringen av operativa platser och tillhandahållande av HNS [värdlandsstöd] till NATOs styrkor i, eller med stöd från HN [värdlandet], under NATO militär verksamhet.

Det betyder
Syftet med avtalet är att bestämma hur man gör med baser och svenskt värdlandsstöd till NATO militär verksamhet.

Vad är “Nato militär verksamhet”? Punkt 1.2:

Avtalet
NATO militär verksamhet
. Militära åtgärder inklusive övningar, utbildning, operativa experiment och liknande verksamhet eller att utföra ett strategiskt, taktiskt, service-, utbildnings- eller administrativt militärt uppdrag utfört av styrkor; processen att fortsätta strida, inklusive attack, förflyttning, underhåll och manövrer som behövs för att nå målen i varje strid eller kampanj.

Det betyder
Allt militärt, strategiskt och taktiskt, inklusive attacker och strider.

Detta måste tolkas så att om Sverige blir värdland, och Nato-flyg finns på före detta Göteborg City Airport, så har planen rätt att från svenskt område angripa ett annat land.

Vad är “värdlandsstöd”? Punkt 1.11:

Avtalet
Värdlandsstöd [Host Nation Support (HNS)]
. Det civila och militära stöd som ges i fred, nödsituationer, kris och konflikt av ett värdland till allierade styrkor och organisationer, som är belägna på, verksamma i eller förflyttas genom värdlandets område, territorialvatten eller luftrum.

Det betyder
Det stöd som Sverige, i fred eller krig, civilt och militärt, ger NATO-styrkor i landet.

Se punkt 3.4 nedan.

Följande punkt är mycket allvarlig under krigsförhållanden. 3.8:

Avtalet
NATO militär verksamhet som stöds av detta MOU [samförståndsavtal] kan kräva multinationellt stöd av flygplan och helikoptrar, och vad gäller hamnar, av handels- och militära stödfartyg. Värdlandet erkänner att förflyttningen av sådana flygplan, helikoptrar, fartyg och deras besättningar i och genom värdlandets territoriella områden, kommer att ske under allmänt godkännande medan NATOs militära aktivitet pågår. Värdlandet kommer att administrera/kontrollera alla aspekter av sådant godkännande.

Det betyder
NATO-länder kan, bl a i krig, fritt använda svenskt område för flyg och krigsfartyg.

Detta kan få stora följder om en flygbas på svenskt område används för att angripa ett annat land. Flygbasen kan bli angripen, men Nato kan ha omfattande närvaro i Sverige, och det kan gå så långt att allt militärt som tillhör Nato, var som helst i Sverige, angrips.

Nu krävs riksdagsbeslut, men kommer ändringar och utvidgningar att underställas riksdagen?

3.4. Värdlandet kommer att ge största möjliga stöd, … Detaljerna … kommer att behandlas i följddokument.

3.7. Värdland och SCs [Strategic Commanders] får utse företrädare att förhandla följddokument som stöder och förstärker detta MOU [samförståndsavtal].

11.1. Detta MOU kan ändras eller redigeras genom ömsesidigt samtycke från alla deltagare.

Avtalets kärna kan uttryckas så här:

Om Sverige blir värdland för Nato, så kan Nato-flyg starta från en svensk flygbas och efter fullgjort bombuppdrag återvända och landa i Sverige. Under bland annat krigsförhållanden kan Natos flyg och krigsfartyg få fritt tillträde till svenskt område. Sverige lovar största möjliga stöd till denna Natos verksamhet, och detaljerna i det stödet bestäms senare.

Slutsatsen blir att den nämnda flygbasen kan komma att bli angripen. Andra flygplan och krigsfartyg från Nato, vilka finns i Sverige, kan bli angripna. Därmed kan Sverige dras in i krig.

Det kan vara det som är tanken hos Natos planerare. För att komma till den slutsatsen måste vi sätta in värdlandsavtalet i ett sammanhang.

I ett större sammanhang
Efter Kalla krigets slut 1991 avvecklades Warszawapakten, men Nato blev kvar. Avtalen “Partnerskap för fred” följde, bland annat med Sverige år 1994. Polen, Tjeckien och Ungern blev Nato-medlemmar år 1999, och sedan har ytterligare länder tillkommit, bland andra Estland, Lettland och Litauen.

Runt Ryssland bygger USA och Nato missilförsvar som ska göra Rysslands kärnvapenmissiler oanvändbara. Sedan Ukrainakrisen började rustar Nato upp i de östra medlemsländerna. Man har försökt dra in Ryssland i krig genom att försöka provocera landet att gå in i Ukraina.

Det finns en grupp oerhört inflytelserika personer som styr världsekonomin. De är baserade i USA, vissa EU-länder och Israel, och de har viss kontroll över regeringar. Deras mål är att dominera världen, och Nato är ett av deras verktyg. Några står emot, bland andra Ryssland, Kina och Iran. Här kommer Sverige och Finland in i bilden. Om de blir Nato-medlemmar, eller om de åtminstone sluter värdlandsavtal med Nato, så blir den militära inringningen av Ryssland ännu tätare.

Förra året fick vi veta att svensk militärindustri har planer på långdistansmissiler. Varför då, långdistans, Sverige? Jo, som en förberedelse för att Sverige ska kunna delta i ett krig där mål långt bort ska kunna angripas. Vi förstår.

Värdlandsavtalet med Nato ska bidra till inringningen av Ryssland och, i värsta fall, kan det dra in Sverige i ett krig.

Björn Backengård

... är läst 455 gånger!

  11 kommentarer for “Kärnan i värdlandsavtalet

 1. Leif Stålhammer skriver:

  Detta är något oerhört! Alla krafter måste nu mobiliseras för att förhindra denna för Sverige ödesdigra utveckling. Vi kommer att dras in i krig om vi inte stoppar dessa galningar som inte lärt något av historien!

 2. Ulla-Britt Niklasson Göteborgska skriver:

  Det känns bra att bloggen är tillbaka sa man får veta vad som händer ute i världen, vilken roll spelar socialdemokratin?

  Är partiet splittrat Persson/Schorie? Vad händer bakom kulisserna – Persson och hans nickedockor de tio f d ministrarna har dragit Sverige i skiten – nu krävs en revolution för att komma tillbaka till Palmes tid! Varför går vänsterfalangen inte fram hårdare?

  Idag kan man höra på SR P1 att vänstern går fram i Spanien – Grekland blir förhoppningsvis draghästen som smittar av sig i hela Europa – när kommer vinden att blåsa över Sverige?

  I Tyskland börjar röster höras att krigsskadeståndet efter Nazikriget borde betalas till Grekerna!

  Tack för en bra och informerande artikel!

 3. Monica Löfberg skriver:

  Håller helt med föregående, Stålhammer och Niklasson. Och Tack för bloggen, Knut!

 4. […] av alliansfriheten får ingen klar vägledning av Björn Backengårds vänsterradikala artikel Kärnan i värdlandsavtalet den 23 mars 2015. Backengård nämner inte ens punkt 3.5 i […]

 5. Bo Persson skriver:

  I Rolf Anderssons inlägg på alliansfriheten.se ”Defaitistiskt missvisande om värdlandsavtalet!” talar Rolf Andersson också om ”den osannolika parollen USA ut ur Europa”. Det framgår inte om det är min gästblogg här på lindelof.nu – som har den rubriken – som åsyftas. Men om det är det, så kan var och en övertyga sig om att det inlägget inte har det minsta med alliansfrihetsdiskussionen att göra.

  I sitt inlägg är Rolf Andersson emot dem som vill dra in Ukrainakriget i enhetsfronten mot Nato-medlemskap. Det är jag också. Men hur är det med Rolf Anderssons kollega på alliansfriheten.se Anders Björnsson?

  Så här heter det i hans text ”De två pelarna och enhetsfronten mot Natomedlemskap”, som finns att läsa på Clartébloggen: ”Var och en som inte tydligt markerar sitt avståndstagande från Rysslands uppträdande i den ukrainska krisen försvagar medlemskapsmotståndet.”

  Sedan är det bra att Rolf Andersson reder ut formaliteterna i värdlandsavtalet. Men han tar inte upp vad ett svenskt undertecknande av detta avtal skulle kunna innebära för trovärdigheten i vår alliansfrihet. Är det t.ex. inte stor risk att ryssarna mot bakgrund av ett sådant undertecknande tar det säkra före det osäkra och placerar oss i fiendelägret?

 6. Anders Persson skriver:

  Våra liberala journalister är inte alltid så klipska. De verkar för övrigt rikta sig mer till sina husbönder än till vanligt folk. I en artikel i SvD
  var det intressant att skribenten medgav att USA har dåligt anseende i Sverige. Vem tror nu att Nato är oberoende av USA?

  Lägg till sist märke till den äreröriga insinuationen att Thage G Peterson och Nato-medlemskapskritikerna skulle vara finansierade av Kreml!

 7. Björn Backengård skriver:

  Hos alliansfriheten.se onsdag 1 april finns en artikel som viftar bort faran med värdlandsavtalet. Författaren, Rolf Andersson, skriver:

  När man ska värdera denna ramöverenskommelse anser jag att följande frågeställningar är centrala:

  Innebär ramöverenskommelsen att Nato ges rätt att operera på svenskt territorium eller att Sverige ska understödja Nato i något avseende? Svaret på den frågan är nej. Det framgår entydigt av punkt 3.5 i överenskommelsen att den endast är tillämplig i den utsträckning parterna gemensamt kommer överens om detta (”as may be jointly determined”).

  Som varje seriös bedömare av ramöverenskommelsen inser är detta centralt. Överenskommelsen innebär ingen allians med Nato. För att Nato ska få göra något på svenskt territorium krävs att Sverige beslutar om det. Sverige har vetorätt. Detta innebär att det går att ta politisk strid om varje svenskt beslut i fel riktning som skulle innebära att överenskommelsen ska tillämpas.

  Vi tittar på den nämnda punkt 3.5:

  Bestämmelserna i detta MOU tillämpas i fred, nödsituationer, kris och konflikt eller perioder av internationella spänningar som kan gemensamt bestämmas av lämpliga värdlands- och NATO myndigheter.

  Det betyder att bestämmelserna i avtalet gäller i fred och krig, och på något sätt ska vi komma överens om hur de ska tillämpas.

  Det är alltså luddigt skrivet om hur beslut ska fattas.

  Andersson är noga med att kalla det en “ramöverenskommelse”. Desto värre, om vi ser på punkterna 3.4, 3.7 och 11.1. Det blir lätt att ändra och utvidga avtalet, och vi har inga garantier för att riksdagen ytterligare en gång får besluta.

  MOU, “Memorandum of Understanding”, kan också översättas med “samförståndsavtal”. Så uttrycker sig Carl Bildt och Karin Enström i pressmeddelande 4 september 2014, och de talar till och med om “avtalsreglering” och “avtalet”:

  I anslutning till [Nato-]toppmötet kommer Sverige och Nato även att underteckna ett samförståndsavtal om värdlandsstöd … Försvarsberedningen har … betonat vikten av att regeringen skyndsamt genomför sådan avtalsreglering. Genom avtalet med Nato om värdlandsstöd tydliggörs Sveriges roll som värdland i samband med övningar eller annan militär aktivitet på Sveriges territorium. Avtalet bygger på frivillighet mellan parterna och blir endast tillämpligt i de fall Nato genomför verksamhet i Sverige på inbjudan av Sverige som värdnation.

  Andersson skriver alltså att “det går att ta politisk strid om varje svenskt beslut i fel riktning …”. Han skriver också att: “Det är fullt möjligt att få kraftigt stöd av opinionen mot varje tillämpning av överenskommelsen som skadar svensk säkerhet.” Detta är orealistiskt, och det kommer inte att gå.

  Om krisen i Ukraina trappas upp, och Nato kraftfullt begär att få placera attackflyg på Göteborg City Airport, hur ska “politisk strid” mot det gå till då? Vi vet inte vem som ska besluta, förutom att det troligen inte blir riksdagen. Vi kan räkna med att den dagen är det bråttom, och att beslutet tas i slutna rum.

  När attackplanen står där, och Nato begär att få genomföra stridsuppdrag utifrån en svensk bas, hur ska “politisk strid” mot det gå till då? Man undrar om någon kan lägga fram en bra plan för det.

  Varför ska vi släppa fram avtalet och riskera att hamna i omöjliga situationer? Det är nu vi måste göra något, och det gör vi genom att föra ut till allmänhet och riksdagsledamöter vilken fara som avtalet medför. Faran är, kort sagt, att om Nato-flyg angriper från en svensk bas, så kan vi räkna med att den basen blir angripen, och Sverige dras in i krig.

  Dessutom. Om riksdagen stoppar värdlandsavtalet, så släpper den heller inte fram medlemskap.

 8. 24 okt | skriver:

  […] Om värdlandsavtalet – 8dagar.com – lindelof.nu […]

 9. 17 jan | skriver:

  […] Sverige är redan som det är allför insyltade i Nato, med ett värdlandsavtal (8dagar.com – lindelof.nu) blir det mycket […]

 10. Björn Nilsson II skriver:

  Mycket dravel …
  Jag noterar särskilt: “Värdlandsavtalet med Nato ska bidra till inringningen av Ryssland …”

  OM man tar sig tid att titta på kartan, så sträcker sig Ryssland från
  Longtitud E 28 till W 169. Det är ca 48% av jordens omkrets. Landgräns med Nato endast NOR, EST, LAT, LIT o TUR, även POL om Kaliningrad räknas in. Mindre än 10 % av sin landgräns.

  Räknas även över haven (vilket skulle innebära att Sverige är granne med Storbrittanien) så klarar inte Nato ens att komma över 40% av Rysslands gränser.

  Är DET “inringning”?

  Och OM ni på något logiskt sätt skulle kunna påstaa detta, HUR skulle då Sveriges avtal påverka DETTA? Alla delar av Ryssland i Östersjön är ju redan grannar till Nato …

  Motsvarande (brist på) logik går att föra mot rätt mycket på sidan.

 11. Anders Persson skriver:

  Fascinerande tanke Björn NIlsson II framför. En fientlig landsstigning i floden Obs mynning i norra Sibirien är alltså lika ödesdiger som en vid Nevas utlopp. En titt på kartan, och med BN II:s värderingar visar dessutom att Ryssland egentligen är ännu mer inringat, eftersom det gränsar till USA (d v s Alaska) längst i öster. Var det inte Alaskaguvernören och vicepresidentkandidaten Sarah Palin (vad blev det av henne) som 2008 skröt med att hon var granne med Ryssland?

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.