Om Folket i Bild/Kulturfront i Folket i Bild/Kulturfront

Den som läser Folket i Bild/Kulturfront blir ibland lätt föbryllad. Så t ex i ett inslag på sidan 2 i årets aprilnummer. Där intervjuas Margareta Zetterström under vinjetten “Månadens medlem”.

Hon säger:

“Det sämsta är att tidningen sällan känns riktigt relevant i dagens politiska verklighet, att den ofta tycks blunda för stora avgörande frågor, typ klimatförändringen, urholkningen av asylrätten, utvecklingen mot så kallad ‘illiberal demokrati’ i flera av världens länder, och att den inte lyckats bli – eller ens tycks vilja vara – ett samlande, partipolitiskt obundet, forum för den idag så nödvändiga kampen mot högerpopulism, rasism och invandringsfientlighet.”

Sedan en tid tillbaka tolkar MZ det dagspolitiska annorlunda och gör andra betoningar av de tre parollerna än vad t ex jag gör – som faktiskt varit medlem lika länge. MZ hör till de fibbare som de senaste åren gjort gemensam sak med det socialistiska Clarté i en högstämd kritik av hur andra fibbare (inkl. Jan Myrdal) ser på tidningen Nya Tider och dess yttrandefrihet. De ser t ex inga problem med att Göteborgs kommun favoriserar vänstertidningen ETC framför högertidningen Nya Tider – genom att ge ETC tillstånd till en “alternativ bokmässa” 2017 på Heden i Göteborg, men neka Nya Tider samma sak 2018. Men det finns som sagt också andra frågor.

Folket i Bild/Kulturfronts aprilnummer utkom i samma vecka som föreningen Folket i Bild/Kulturfront hade sin årsstämma. Stämman drar upp riktlinjer för tidningen för det kommande året. MZ var inte där och någon motion till stämman hade hon inte lämnat. De riktlinjer som antogs innehöll inget av det hon uttalade i intervjun.

Nå, det är förstås helt i sin ordning att MZ:s åsikt i denna sak kommit fram på tidningssidorna. Men det är inte bra om den andra sidan i denna politiska konflikt inte får komma till uttryck i tidningen. Jag tror dessvärre att tidningens nuvarande mycket kompetenta redaktör Lotta Reberg står på samma sida som MZ i bland annat denna fråga och därför favoriserar just MZ:s inställning i sin redigering. Så kan man göra som redaktör, men det är oklokt då det kommer att leda till att tidningen – enligt min och andras mening – då “inte känns riktigt relevant i dagens politiska verklighet”, vilket i sin tur kommer att leda till bråk som försvagar tidningen ytterligare.

MZ vet lika väl som jag att tidningen inte tillämpar redaktionell demokrati, utan föreningsdemokrati. Om Lotta Reberg är fullt medveten om detta vet jag däremot inte. Hon var inte heller på stämman.

  29 kommentarer for “Om Folket i Bild/Kulturfront i Folket i Bild/Kulturfront

 1. Hans Ander skriver:

  “The basic tool for the manipulation of reality
  is the manipulation of words. If you can control
  the meaning of words, you can control the people
  who must use them.”

  –Philip Dick-

 2. Leif Stålhammer skriver:

  Margareta Z!
  Risken är väl att “dagens politiska verklighet” är den som DN och AB m fl “upplever”. Den är inte så bra att ha som utgångspunkt. Stora ansträngningar görs nu globalt och nationellt för att rida spärr mot yttrandefriheten. FiB/K:s tre paroller känns viktigare än någonsin och för att verka i enlighet med dem krävs konkret analys av en konkret verklighet. Då blir frågan om nationellt självbestämmande (Syrien m fl) och kampen mot EU centrala frågor. Att skapa största möjliga stöd för dessa frågor sker i kamp mot all form av sekterism och skenradikalism. Paradoxen är att odemokratiska krafter säger sig värna demokratin. Att värna nationellt oberoende, grunden för all demokrati, anses odemokratiskt, jag nästan fascistiskt. Utan nationell självständighet ingen yttrandefrihet och i stället ökad utveckling mot åskådardemokrati.

 3. Dennis Zackrisson skriver:

  Bra, Knut L!
  Jag anser mig veta att du har rätt i de funderingar du låter avsluta ditt inlägg. Du ”vet” naturligtvis detta också. Som delegat från FiB/Ks avdelning i Uppsala har du god kännedom om underlaget till stämman.

  Styrelsens verksamhetsberättelse (s. 7) ”Valet att låta en redaktör utan egentlig kunskap om FiB/K ansvara för redaktionsarbetet har inte varit utan konflikter. Hon är dessutom van från andra redaktioner att ha både pengar och administrativt stöd. Huvudsidan av redaktörsvalet ser vi dock som positivt. Styrelsen har vid flera möten diskuterat … förhållandet mellan styrelse, redaktör, redaktionskommittén och ytterst stämman”.

  Så ditt slutstycke kan egentligen skrivas: Lotta Reberg borde vara fullt medveten om relationen mellan redaktionen och föreningsorganen! Men till ”syvende och sidst” beror ju detta givetvis på de senares klarhet och tydlighet. Erfarenheterna från yttrandefrihetsdebatten efter senaste bokmässan manar här till ytterligare eftertankar.

 4. Bo Persson skriver:

  Om varken Margareta Zetterström eller Knut Lindelöf tycker att FiB/K idag är särskilt relevant och de samtidigt är helt oense om hur FiB/K skulle kunna bli mer relevant, är det då inte läge för Margareta Z att initiera en diskussion om den “FiB/K”-tidning hon vill ha och för Knut L att initiera en diskussion om den “FiB/K”-tidning han vill ha.

 5. Lotta Reberg skriver:

  Om du är missnöjd med vad som publiceras i FiB/K så ta upp det med ansvarige utgivaren. Det är därför en publikation har en ansvarig utgivare, men det kanske har undgått dig.

  För övrigt tyckte jag att du hade stämman/seminariets snyggaste halsduk, färggrann och glad. Därför trodde jag att du var mer storsint än så…

 6. Knut Lindelöf skriver:

  Lotta R!
  Om du var på stämman ber jag så mycket om ursäkt. Men det var trots allt inte det som var kärnan i min fundering och halsdukars sken kan ev bedra.

  Ansvarig utgivaren i FiB/K (Karin Rosenqvist) är väl inte den som ska syssla med klagomål från medlemmar. Den ordningen har jag aldrig hört talas om, även om FiB/K:s ansvarig utgivare för det mesta varit föreningens ordförande. Ansvarig utgivarens roll är primärt att se till att tidningen inte går utanför yttrandefrihetens gränser och ta straffet om tidningen fälls i tryckfrihetsmål, det så kallade ensamansvaret.

 7. Kvinnor tenderar att vara mer intuitiva och kanske är det inte så attraktivt för de mer intuitiva att gräva sig in i detaljerna av det som de tror på.

  Intuitiva tycks lita automatiskt på mängden information som de inhämtat, inte överväga dess ursprung, inte överväga ev. bakomliggande syfte, inte analysera dess kvalitiet m a p källhänvisningar.

  Men för att kunna avgöra vad som är mer evident så behöver vi både intuition och att gräva oss in djupare, med öppenhet och skepticism och försöka analysera.

  Vi behöver inte enbart analysera vad som är sant, falskt eller spekulation, men även vad som kan antas vara det viktigaste för barnen i framtiden, d v s det som intuitiva såväl som djupt rationella är djupt eniga i.

  Min egen slutsats är med ett ord att vi bör satsa på “Beredskap”.

 8. Bo Persson skriver:

  Under det halvsekel som FiB/K funnits har nya motsättningar kommit till och gamla försvunnit och då är det inte konstigt att det uppstår konflikter.

  Vi har t ex blivit med i EU och med det gjort oss av med vår månghundraåriga statssuveränitet och därmed också vårt sekelgamla folkstyre. Ett medlemskap som i sin tur skapar motsättningar som chauvinistiska politiker kan spela på.

  I säkerhetspolitiken har vi gjort oss av med den så kallade neutralitetsdoktrinen som vi haft sedan den förste bernadottens tid och lierat oss med USA och i det sammanhanget ersatt det sekelgamla nationella försvaret med allmän värnplikt med det så kallade insatsförsvaret i just USA:s tjänst.

  Vi har också fått två nya riksdagspartier och de nya motsättningar som är förknippade med det. Samtidigt som den avkolonisering som följde i andra världskrigets spår och de nya motsättningar som var förknippade med den idag är historia. Och så vidare.

 9. Dennis Zackrisson skriver:

  Jag räknar och räknar. Men femlingspartierna från den gamla (kanske ändå inte så goda) tiden blir numera åtta. 8-5 = 3.

  Utrymmet växer för ökade motsättningar? Eller är det så att i samhället existerande motsättningar tydligare kan representeras i de folkvalda församlingarna?

  För oss väljare stundar härliga tider!

 10. Bo Persson skriver:

  Dennis Z!
  Ja, jag kunde förstås ha tagit med KD bland de nya partierna. Men jag tycker ändå att Miljöpartiet och Sverigedemokraterna är mer speciella. Och mest speciella är förstås de senare.
  Dem ser jag som rena produkter av motsättningar som EU-medlemskapet skapar. Och då tänker jag alltså på de motsättningar som ger chauvinistiska politiker möjlighet att etnifiera politiken i fascistisk riktning.

 11. Kalle Gustavsson skriver:

  Dennis Zackrisson. Du citerar styrelsens verksamhetsberättelse:”Valet att låta en redaktör utan egentlig kunskap om FIB/K ansvara för redaktionsarbetet har inte varit utan konflikter”.

  Men åtminstone de fem senaste företrädarna till nuvarande redaktör hade inte heller någon egentlig kunskap om FIB/K.

  Skillnaden är att Reberg försökt att göra den mer tillgänglig för läsarna. Stundtals i konflikt med andra medlemmar av redaktionskommittén.

 12. Dennis Zackrisson skriver:

  Bo Persson!
  Du säger att SD är “rena produkter av motsättningar som EU-medlemskapet skapar”. Innebär detta att dessa “motsättningar” endast har denna grund och således inte fanns (i Sverige) före 1995? Är EU den enda organisationsform i världen som “ger chauvinistiska politiker (konkret: vilka då? DZ) möjlighet att etnifiera politiken (konkret: vilken då? DZ) i fascistisk riktning?”

 13. Bo Persson skriver:

  Dennis Zackrisson!
  Ja, överallt i EU-Europa dyker det sedan några decennier upp partier av SD-typ. Och till och med i forskningen har man nu börjat tala om EU som en återvändsgränd och om nationalstatens återkomst. Precis som man i den socialistiska världen talar om den som en återvändsgränd och om kapitalismens återkomst.

 14. Bror Kajsajuntti skriver:

  Klarar inte Folket i Bild av att lösa denna konflikt finns risken, att ni förlorar en medlem och en försäljare i Luleå. Ska ni vara principfastrar så får ni vara det utan mig.

 15. Knut Lindelöf skriver:

  Bror K!
  Visst är det trist med detta bråk. Men det gäller ju faktiskt en mycket viktig fråga, samma fråga som du så förtjänstfullt tog tag i på Föreningen Arbetarskrivares Facebooksida. Ingen vill skada FiB/K, men båda sidor i denna infekterade konflikt måste få komma till tals i just Folket i Bild. Jag tycker fortfarande att intervjun med MZ var ett slags förtäckt angrepp på mig och andra som försökt diskutera de svåra dagsfrågorna på enhetsfrontsvis under en lång tid nu.

 16. Mats Larsson skriver:

  Knut L!
  Jag förstår överhuvudtaget inte vad problemet är. Margareta Z intervjuades i senaste numret under rubriken “Månadens medlem”. Läsaren uppmanas vidare att nominera nästa månads “Medlem”.

  Vilken upplaga har pappersversionen? 2000-3000? För att läsa intervjun måste man alltså antingen köpa tidningen, eller gå till ett välsorterat folkbibliotek.

  lindelof.nu nås från nästan hela världen, inklusive Kina (vilket jag testat flera gånger). Ett par klick och så har man Knut Lindelöfs uppfattning i denna fråga var man än är (att det går så enkelt beror på en rad upptäckter och uppfinningar inom fysikens område, men fysikens stora betydelse för det fria ordet är ett ämne i sig och okänt för de flesta).

  Min uppfattning är att Margareta Z har rätt när hon skriver att “den tycks blunda för stora och avgörande frågor”. Jag hade väntat mig att en föreningstidskrift med parollen “antiimperialism” under fem år skulle skrivit något läsvärt om Ukraina, men icke. Det är närmast tvärtom.

 17. Knut Lindelöf skriver:

  Mats L!
  Jag inser att den uppståndelse som blivit av min korta text ovan kan uppfattas som lite intern och aningen inkrökt. Men den avspeglar en djupare motsättning i hela samhället och även inom FiB/K, som många inte har lust att diskutera. Ditt exempel om Ukraina är en sådan fråga som kommer i skymundan för att beskrivningen av vad som hänt och händer där skiljer sig helt beroende på vilken sida man står i denna djupare motsättning. Och att t ex ställa frågan om orsaken till SD:s framgångar inom LO-kollektivet leder också till tystnad t ex. Jag har inte sett att MZ har något svar på den frågan. Eller, om man vidrör EU:s fria rörlighet för arbetskraft och kapital blir det också bara tyst. Och att FiB/K inte är en föeringstidskrift, utan en föreningsägd och -styrd tidskrift kan också tyckas aningen knappologiskt, men är en mycket viktig distinktion.

 18. Mats Larsson skriver:

  Knut L!
  Under påskhelgen råkade jag på en liten bok i bokhyllan: “När känslorna tog överhanden” (Oktoberförlaget 1979).

  Det gäller naturligtvis Vietnam/Kampuchea. Den går i analysen från kategori I: Vietnam har inte invaderat Kampuchea, via II: Vietnam har rättmätigt ingripit i Kampuchea, till IV: Vietnam för ett orättfärdigt krig mot Kampuchea och måste fördömas; V Vietnam för ett orättfärdigt krig mot en rättfärdig regim.

  Jan Myrdal placeras i IV: Varje land har rätt till nationellt oberoende, detta oavsett Kampucheas inre förhållanden. Sara Lidman placeras i kategori I.

  Det tycks mig i Ukraina-frågan som om många glömt “oavsett inre förhållanden”. Jag har läst spaltkilometer om hur uselt, korrumperat, banderistiskt och nazistiskt landet är. Land förresten, det är inte ens ett land och ukrainskan inget språk. Här hittar man alltså mycket lätt I och II från 1979, även i dagens FiB/K

  Senaste presidentvalet i Ukraina har dock kastat om spelplanen, t o m för riktmärket Ryssland.

 19. Knut Lindelöf skriver:

  Ja Mats L, ibland är det svårt i politiken. Vad det du nu skriver har för omedelbar bäring på det som jag skrev har jag svårt att se.

 20. Mats Larsson skriver:

  Den omedelbara bäringen överlåter jag till läsaren.

  I morse kunde man på såväl rysk som svensk TV se det första toppmötet mellan Putin och Kim. Orten anges som Vladivostok, men i själva verket använder Putin för toppmöten i Fjärran östern numera alltid det nya campus för Far Eastern Federal University, som byggdes 2012 på Russky Island (tidigare hemvist för ryska Stilla-havsflottan) på direkt order från Putin. Eftersom jag var där i november 2017, känner jag igen miljön från TV-bilderna.

  Min gode vän i Vladivostok, som brukar segla i Japanska havet, berättade att den nordkoreanska kustbevakningen brukar vara tämligen avslappad när de ser att det är en rysk segelbåt, medan däremot de nordkoreanska fiskarna är mycket aggressiva.

  Ingen bäring alls, men en dagsaktuell händelse!

 21. Knut Lindelöf skriver:

  Tack för den nyheten Mats L helt utan bäring på denna tråd. Kanske du ska samla ihop dig till något mer sammanhängande angående Ukraina som nu har ny president. Välkommen med ett sådant inlägg!

 22. Bo Persson skriver:

  Mats Larsson!
  Jag kan hålla med dig om att om man vill orientera sig i dagens värld, så har man ingen användning av FiB/K. Å andra sidan har jag ingen aning om hur man skall göra en masspridd tidning av sajten allliansfriheten.se, som verkligen är användbar i det sammanhanget.

 23. Bo Persson skriver:

  Knut Lindelöf!
  För att säga något vettigt om dagens Ukraina måste man acceptera att folkrätten är en värld och geopolitiken en annan. Och det har Mats Larsson åtminstone hittills vägrat acceptera.

 24. Mats Larsson skriver:

  Knut L 0ch Bo P!
  Att skriva något om Ukraina och presidentvalet kräver en del inspiration, och Bo P:s kommentar lägger sig snarast som en våt filt över den inspirationen.

  Konstateras kan att signaturen “Olaf”, som är kunnig om Ukraina och alltid mycket kritisk till Steigans skriverier om landet, gav en eloge till Steigan för hans blogg om valet i Ukraina (22 april på steigan.no)

  Moon of Alabama har hittills inte uttalat sig om valet i Ukraina.

  The Saker kommer inte med sina vanliga tvärsäkra uttalanden.

  8 dagar hittills tyst.

  Så nog är situationen lite ovanlig. Jag åker till Ukraina i helgen på officiellt uppdrag. Ska bli intressant att känna av den politiska temperaturen. Innan resan kommer jag att ha långa samtal med ukrainska kontakter på tillfälligt besök i Sverige.

 25. Anders Persson skriver:

  Mats L!
  Du har rätt i att signaturen “Olaf” som kommenterar på Pål Steigans blogg är mycket läsvärd. Man ska dock ha klart för sig att han är ukrainare, från Poltava (mellan Kiev och Charkiv). Det nedsätter inte värdet i det han skriver, snarare tvärtom.

 26. Kalle Gustavsson skriver:

  Bror Kajsajuntti!
  Du skriver “Klarar inte Folket i Bild av att lösa denna konflikt….”.

  Varför gömmer du dig? Du är nu inne på sjunde året (i följd) som ledamot av styrelsen för Folket i Bild/Kulturfront. Du är i högsta grad en av de ansvariga för att lösa konflikten.

 27. Dennis Zackrisson skriver:

  Hej, “Kalle Gustavsson”!
  Du fortsätter polemiken mot styrelsen, ser jag. Vad som vore intressant är om du kunde ge några konkreta exempel på artiklar eller andra bidrag till tidningen som det varit “stundtals konflikt” om och vilka som blev införda och vilka som refuserades. Då får vi alla möjlighet att se vad det hela handlar om konkret och kan då själva bli allt mer tydliga och konkreta kring vilken tidning vi vill ha.

 28. Mats Larsson skriver:

  Anders P!
  Jag hade inte kunna gissa att “Olaf” kommer från Ukraina, och naturligtvis ännu mindre Poltava. Men kunnig är han. Glädjande att han fortsätter skriva på steigan.no.

  Martin Kragh gör samma iakttagelse som jag på Twitter:
  “Mycket bra reflektioner kring Ukrainas presidentval och den plötsliga tystnaden från de som i fem års tid målat ut Ukraina som en fasciststat.”

  “Reflektioner” syftar på detta.

 29. Carro Stierna skriver:

  Martin G!
  Och var har du inhämtat din “evidens” för att kvinnor skulle vara mer intuitiva och “lita automatiskt på mängden information som de inhämtat, inte överväga dess ursprung, inte överväga ev. bakomliggande syfte, inte analysera dess kvalitiet m a p källhänvisningar”.

  Ditt inlägg får dig inte direkt att framstå som någon som analyserat kvalitén hos informationen de förlitar sig på…

  Du har inte träffat på så många kvinnor va?

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.