Vladimir Putin. Bild från ASI-forms hemsida

Hur tänker och resonerar Vladimir Putin om Ryssland och om världsläget? Det måste man förstås sätta sig in i. Den 20 juli höll han ett slags linjetal inför ett stort utvecklingsforum i Moskva med syfte att bidra till genomförandet av Rysslands utvecklingsmål till år 2030. Här följer Putins tal, översatt till svenska av Henrik Linde.

Vänner, jag vill börja med att säga att jag är mycket glad över att vara tillsammans med er här idag.

Genom er vill jag hälsa till och tacka alla dem som bidragit med sina förslag till forumet Starka idéer för en ny tid, jag vill också tacka arbetslaget från Agency of Strategic Initiatives för att de organiserat detta forum, och också uttrycka min uppskattning för det arbete som våra regioner har bidragit med för genomförandet av de idéer som presenterades vid det första ASI forumet som hölls i slutet av år 2020.

Det är uppenbart att det är ett växande behov av den metod som föreslogs av ASI för att upptäcka, utvälja och stödja medborgarnas projekt och initiativ. När vi tog en promenad här med Svetlana Chupsheva sade hon ursäktande att en allomfattande och effektiv mekanism för att utvälja projekt ännu inte skapats på statlig nivå. Men det är bra att ASI tar detta initiativ som vi kommer att ha en växande och bred nytta av.

Denna mekanism är helt i överensstämmelse med uppgifterna för vår interna utveckling och den tid när sant revolutionära förändringar vinner slagkraft och styrka. Dessa enorma förändringar är givetvis oåterkalleliga. Nationella och globala processer är på gång att utveckla grunderna och principerna för en harmonisk, rättvisare och mer samhällsorienterad och säkrare världsordning som ett alternativ till den nuvarande, eller den unipolära, som vi levt i. Och som på grund av sin natur definitivt kommer att utgöra en broms för vår civilisation.

Modellen för total dominans för den så kallade ”gyllene miljarden” är orättvis. Varför skall denna ”gyllene miljard” som bara är en del av den globala mänskligheten dominera alla andra och få genomdriva sina egna uppföranderegler som baseras på illusionen av exceptionalism? Den uppdelar världen i första- och andra klassens människor och är därför i grunden rasistisk och kolonial. Den underliggande totalitära och pseudoliberala ideologin blir alltmer totalitär och håller tillbaka kreativ strävan och fri historisk skaparkraft.

Man får intrycket att västvärlden helt enkelt är oförmögen att erbjuda världen en egen modell för sin framtid. Förvisso var det ingen tillfällighet att den ”gyllene miljarden” fick sitt guld och erhöll bra mycket, men den nådde inte dit genom att de förverkligade vissa idéer. De nådde huvudsakligen dit de nu är genom att råna andra folk i Asien och Afrika. Så var det. Indien utsattes för rovdrift under en lång tidsperiod. Det är därför den ”gyllene miljarden” blir livrädd när andra utvecklingscentra har möjlighet att komma fram med andra utvecklingsalternativ.

Oavsett hur mycket västvärlden och den supernationella eliten strävar efter att bevara den existerande ordningen, växer en ny era fram och ett nytt skede i historien är på gång. Endast genuint självständiga stater befinner sig i ett läge där de kan säkerställa en hög tillväxtdynamik och bli en förebild för andra genom levnadsstandard och livskvalitet, bevarande av traditionella värden och humanistiska ideal och utveckling av modeller där individen inte är ett medel utan ett slutligt mål.

Suveränitet handlar om frihet för nationell utveckling, och därigenom, utvecklingen av varje individ. Det rör sig om teknisk, kulturell, intellektuell och utbildningsmässig soliditet hos en stat – det är vad det är fråga om. Utan tvekan är ett ansvarigt, aktivt, och nationellt sinnat och nationellt orienterat civilsamhälle den viktigaste komponenten för suveränitet.

Jag är övertygad om att för att bli starka, oberoende och konkurrenskraftiga måste vi förbättra mekanismerna för folket att delta i landets liv och göra det mer öppet och rättvisare. Det omfattar mekanismer för direktdemokrati och folks medverkan i att angripa de kritiska problem som möter samhälle och offentlighet.

Vägen framåt är att lita till vårt folks skapande förmåga, att skapa samarbeta mellan er och folk som er som inte är med oss idag. Hur många tusen deltar sa ni?

Svetlana Chupsheva: 19.000.

Vladimir Putin: Omkring 19.000 tog del i forumet. Vi kan uppnå det resultat vi har som målsättning bara om vi litar på denna kraftfulla potential.

Jag betraktar ert forum som en nyckelplattform för en öppen och meningsfull dialog. Dessutom har Agency for Strategic Initiatives alltid samlat människor av en särskild typ. Tänkande, aktiva och målinriktade människor som vill ge ett signifikant bidrag till att göra Ryssland framgångsrikt, lönsamt och komfortabelt för folk som strävar efter att nå självförverkligande och att leva ett värdigt liv.

Jag är övertygad om att ni som professionella har idéer om hur man kan förbättra sakernas tillstånd vad gäller teknologi, utbildning och hälsovård och hur man kan underlätta för våra företag, forskare, ingenjörer och så vidare. Ni har meningsfulla idéer som har provats. Vi måste samarbeta för att de skall realiseras. Vissa saker har redan gjorts och jag hoppas att vi har tid att diskutera dem. Emellertid måste nya förslag också komma till utförande.

I dag har vi givetvis bara möjlighet att diskutera några av era idéer och projekt. Men jag vill att ni skall veta redan från början att alla konstruktiva och kloka projekt kommer att tas med i beräkningarna. Det är nödvändigt att till fullo utnyttja mekanismen, som skapats av vår regering, för genomförandet av samhällsviktiga projekt som lagts fram av våra medborgare. Mr Shuvalov från Vnesheconombank kommer att bekräfta detta – liksom Agency for Strategic Initiatives tillsammans med regionala engagemang.

Jag vill understryka att det är viktigt att göra mer än att organisera arbetslag och finansiera dem i enlighet med detta. Det är kritiskt viktigt att, så snart som möjligt, skapa juridiska ramverk inom vissa områden för att kunna testa varje aspekt av ansträngningarna att införa effektiva, djärva och även utanför boxen idéer som är före sin tid. Och använda dem som underlag för att genomföra systemförändringar över hela landet.

Detta speciella tillvägagångssätt har gjort det möjligt att lansera de verkligt användbara projekt som presenterades vid ert första forum i november 2020. Jag skall ge er ett snabbt exempel. Ett initiativ som lades fram vid föregående forum startade en pilotverksamhet för självstyrande marinfartyg vilket kommer att bli ett viktigt steg mot utveckling av obemannade fordon i Ryssland, som använder satellitnavigering och gör framsteg inom AI-teknologi.

I förrgår diskuterade jag med era kolleger skapandet av ordentliga förhållanden för utveckling och genomförande av sådana avancerade teknologier som åtnjuter hög efterfrågan vid ett möte hos rådet för strategisk utveckling och nationella projekt. Jag är övertygad om att ni också har banbrytande idéer som kommer att genomföras. Låt oss diskutera dem i dag.

Jag skall använda lite tid till att diskutera allmänna och sociala problem syftande till att rädda vår nation, demografisk utveckling och, givetvis, uppfostran, som man vanligen säger, av ungdomen, men jag menar att utbildning är en livslång process och folk skall använda ny kunskap till att utvecklas under hela sina liv. Så jag menar att uppfostran är mycket mer än uppfostran av de unga.

Jag skulle vilja att mina kolleger i regeringen och guvernörerna hörde mig – sådana uppriktiga initiativ som ofta drivs fram också av små grupper av entusiaster behöver verkligen det intresserade, vägande stödet av ledningsgrupperna på plats i regionen, eftersom erfarenheter gjorda i en region är värdefulla och användbara för hela landet. Givetvis gäller detta om erfarenheterna är värdefulla, om de genomförts, om de arbetar effektivt och leder till specifika resultat för regionen ifråga och landet.

Låt mig påminna om att vid det tidigare forumet talade representanter från Novgorodregionen om sina försök att nå ut till skolorna. Ett mycket intressant initiativ. Som ni vet ligger det geniala i enkelheten. De besöker skolorna och berättar för eleverna om deras lands historia genom att ge exempel på hur deras grannar uppträtt hjältemodigt. Detta är intressantare och effektivare än att bara sitta i en skolbänk och gå igenom en skolbok, även om den är skriven av specialister, historiker och lärare. Denna levande kontakt med historien, särskilt om den presenteras kunnigt, vackert och kreativt, gör mycket större intryck på lyssnarna och påverkar deras liv.

Jag vill understryka att för att gå vidare in i framtiden måste vi komma ihåg vårt stora ärofulla förflutna, lita på våra traditioner och vara stolta över våra framsteg. Och, än en gång, vi måste gå framåt med alla medel. Det är oacceptabelt att vila på våra lagrar, se tillbaka på det förgångna och glädja oss åt vad våra föräldrar och farföräldrar åstadkommit. Vi måste givetvis lita på dessa enorma erfarenheter, framgångarna för vårt folk – våra framsteg ligger i den multietniska och multireligiösa naturen i vårt land – men vi måste givetvis se framåt och bara röra oss framåt.

Det ligger idag en symbolik i att detta forum äger rum på just denna plats. Jag tror att ni alla gläder er åt att vara här, på GES-2. Det förenar vår historia med framstegen för hushållsingenjörsskolan och modern teknologi. Och används nu för att skapa denna ovanliga, kreativa miljö som speglar andan av dagens nya era.

Jag är övertygad om att denna atmosfär skapar en god inriktning för våra diskussioner och motiverar oss att söka efter kreativa, okonventionella metoder för att lösa de uppgifter som vårt land står inför.

Stort tack för er uppmärksamhet.

Föregående artikelNär barnen drar längsta strået
Nästa artikelTROR YASAMINE ABDULLAHI ATT VI HADE HUS, STUGOR OCH FLOTTA BÅTAR?

6 KOMMENTARER

 1. Jag antar att översättningen gjordes från engelska till svenska eftersom Svetlanas efternamn är skrivet med engelsk transkribering. På svenska skulle vi skriva hennes namn Tjupsjeva. Jag har aldrig hört talas om henne, och ASI var en helt ny bekantskap. Jag har inte klart för mig vad ASI egentligen gör och det lilla jag lyckats förstå imponerar inte, för att uttrycka sig milt.

  Putins tal är totalt renons på visioner.

 2. Visst är det positivt att Putin kämpar mot det ”unipolära” världstänkandet men i övrigt ger mig talet inte mycket. Visst ska vi lyssna på Putin och jag är helt emot den censur av ryska medier som nu pågår. Men varför har inte, mig veterligen, varken Lindelöf, Global Politics eller Nyhetsbanken/8dagar kommenterat det tal Putin höll på utställning om Tsar Peters 350-års jubileum, 2022.06.10. Hur vill Lindelöf kommentera uttalandet om Narva? Jag förstår om Estlands folk och regering oroar sig när Putin säger: ”Tydligen föll det också på vår lott att återta och befästa”. Visst gjorde tsar Peter rätt som försvarade sitt land mot Sverige men Rysslands historia är fylld av erövring. Estland och andra f d delar av det tsarryska imperiet har rätt till självständighet. Jag vet inte om Narva varit/är mer ryskt än estniskt men gränser måste respekteras. Det finns mängder av gränser i Europa, inte minst den östra delen, som tillkommit efter både första och andra världskriget och som innebär att områden som tillhört ett land nu ligger i grannlandet. Ska allt detta ”återtas”?

  Här är utdrag ur Putins tal som jag hämtat från Nyhetsbanken/8dagar under rubriken 9 dagar:
  ”Nästan ingenting har förändrats. Häpnadsväckande! På något sätt kommer man till denna insikt, till denna förståelse.

  Här förde Peter den store Nordiska kriget kriget i 21 år. Det verkar som att han var i krig med Sverige, att han slet åt sig något … Han slet inte åt sig något, han återtog! Så var det verkligen. Hela Ladogaområdet, där S:t Petersburg grundades. När han började bygga den nya huvudstaden erkände inget av de europeiska länderna detta territorium som Ryssland, alla erkände det som en del av Sverige. Och där bodde sedan urminnes tider slaver, tillsammans med de finsk-ugriska folken, och detta territorium var under den ryska statens kontroll. Detsamma gäller längre västerut, Narva, hans första fälttåg. Varför gick han dit? Han återtog och befästa – det var vad han gjorde.

  Tydligen föll det också på vår lott att återta och befästa. Och om vi utgår från det faktum att dessa grundläggande värderingar utgör grunden för vår existens, kommer vi säkert att lyckas lösa de uppgifter som vi står inför.”

  källa: Kremlin.ru

 3. Utanför Väst, det vill säga i det Globala Syd, som omfattar 85 procent av jordens befolkning, har man mer och mer kommit att inse, att visioner som de ser som positiva för sina länder, i stort sett helt saknas hos oss i Väst. Vad har Magdalena Anderson för visioner? Vad har/hade Boris Johnson för visioner? Vad har/hade Mario Draghi, Ursula von der Leyen eller Joe Biden för visioner? Alla dessa fem har/hade en vision: att se till att Putin blev störtad. Vilka statschefer har fallit eller är på väg att falla? I Vilka regeringar råder kaos och i vilka råder stabilitet? Om man inte som många av oss i Sverige nöjer sig med att ta information från DN, SvD eller Public Service, blir svaret alltmer uppenbart.

  Fram mot kommande höst och vinter kommer det att bli än tydligare även för oss svenskar var visionerna om jordens framtid finns. Denna insikt har redan majoriteten av jordens statsledningar.

 4. Jag läste också Putins tal från 10 juni, men bra att det tas upp här igen av Ulf N.

  Jag spinner vidare på en annan tråd, men med relevans för ASI. Jag såg hur Rysslands utbildningssystem är på väg att urholkas när jag år 2015 besökte och föreläste på Moscow State University, Rysslands främsta universitet. När jag väntade på en taxi till flygplatsen stod jag och pratade med en ung fysiker. ”Titta därborta”, sa han, ”där står ekonomistudenternas lyxbilar”. Det är alltså ingen tillfällighet att Putin har satt ekonomer att sköta ASI. De insikter Lenin, Stalin och i viss mån även Krusse hade hur utbildningen ska prioriteras är långt borta i de nuvarande moskoviternas värld.

  Att Ukraina har ett utbildningssystem som kan producera en vinnare av Fieldsmedaljen är enormt imponerande, dessutom den andra kvinnan någonsin. Den första var Maryam Mirzakhani, en fantastisk kvinna som kom från Irans mycket starka matematiktradition. Det är en stor tragedi att hon avled in cancer 2017.

 5. Apropå ”återta och befästa”:
  Var inte Karl XII:s strider i Narva ett svar på dansk-norska, polska och ryska anfall mot Sverige och svenska provinser? Sverige utkämpade ett försvarskrig? Rätta mig om jag har fel.

 6. På tal om Putins tal om tsar Peter: Kolla några av frederna mellan Sverige och Ryssland så kanske det blir klarare med Putins tal om återtagande. Ta dels Teusina 1595, men framförallt Stolbova 1617. I viss mån bör nog också Nöteborgsfreden (1323 om jag minns rätt) vägas in i resonemanget, även om just den slöts mellan Sverige och Novgorod. Den svenska expansionen österut skedde inte i ett herrelöst land. Ladoga-Karelen togs från Ryssland. När Nystadsfreden slöts 1721 och Ladoga-Karelen återgick till Ryssland fick Finland en vettigare östgräns, på säkert avstånd från Sankt Petersburg. Så det var ju ingen tillfällighet att den gränsen återupprättades av Sovjet 1940/1944.

Välkommen! Håll god ton. Inga personangrepp!

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.