Enligt OECD:s statistik (senast fr 13 dec) har 744 person i Sverige avlidit i covid-19 per miljon invånare. För Danmark, Finland resp Norge är motsvarande data 161, 82 resp 71. Att något har gått totalt snett i Sverige behöver man inte vara expert för att konstatera. Vargarna i det borgerliga krigslägret ylar och kräver offer. Vem skall offras?

Vargarna ylar

Inte heller blir det bättre för att vi ligger efter Italien, Spanien, England, USA och Frankrike, med 1064, 1021, 964, 886 resp 864 avlidna i covid-19 per milj invånare. Det är naturligtvis de nordiska länderna vi skall jämföra oss med, även om institutionsvård och beredskap visat rätt stora skillnader.

Coronakommissionen presenterade 15/12 sitt första betänkande (SOU 2020:80: 318 s.), vilket behandlade den kommunala eller privatiserade äldreomsorgen. Det var ju där som de stora dödstalen fanns. Ett betänkande till och själva slutbetänkande kommer att presenteras. Kommissionen konstaterar att den svenska strategin att skydda de äldre har misslyckats. Det beror på strukturella problem och den allmänt höga smittspridningen i samhället. SvD (16/12) förklarar att att den allmänna smittspridningen kommer först, men det finns skrivningar i utredningen som kan tolkas tvärtom.

Detta är en viktig fråga. Var det ”omvärldsfaktorer” eller inbyggda allvarliga brister i äldreomsorgen som orsakade de höga dödstalen? SKR och dess ordförande Anders Knape (M), tillsammans med en tjänsteman, gick redan i mars-april ut och förklarade att till exempel timanställningar inte spelade någon roll. Fackförbundet Kommunal gjorde senare en mycket omfattande enkät där det – ställt utom allt tvivel – framgick att arbetsförhållandena var under all kritik. Och hur skulle de äldre kunna skyddas under sådana förhållanden?

Förrförre metallordföranden Göran Jonsson leder sedan hösten 2019 en utredning om ”kompetensförsörjning” inom äldreomsorgen. Han förklarade i radions P1 (19/12) att han i allt väsentligt stödjer Coronakommissionens beskrivning av de strukturella felen; många timanställda (25 %), låg utbildning, språkproblem, jakten på ”minuter per patient”, i början av pandemin nästan total brist på personlig skyddsutrustning, hög sjukfrånvaro, svag ledning – upp till 60 personal på en chef, jämfört med 15 i andra kommunala förvaltningar. Och inbyggt i systemet – pinsamt låg politisk prioritering av äldreomsorgen. Återigen, hur skulle de äldre kunna skyddas från smitta under sådana förhållanden?

Kommunalt anställda sjuksköterskor har vittnat om hur svårt det var att få kontakt med läkare för covid-19-diagnoser, än mindre att få dem att komma till äldreboendena. Detta trots att instruktioner anger att läkare skall avgöra om en patient skall remitteras till sjukhus eller ges palliativ vård. I det stresskaos som rådde under vintern-våren är det knappast att förvånas över.

Ledning och ansvar tycks vara diffus genom att minst fyra myndigheter och tre politiska nivåer är inblandade i äldreomsorgen vid en kris som pandemin. Det är därför värt att notera att vargarna i sina ”ylanden” riktat in sig på Folkhälsomyndigheten (FHM). De är skurkarna enligt varghopen. Man kan då ställa några enkla frågor.

Varför pinka på FMH?
Valde FHM ”att låtsas som om problemen inte fanns”? Varken jag eller annan utanförstående har kunskap i frågan, varför jag väljer att vänta med svaret. Det vi vet är att FHM ”lagade efter läge”. Det fanns inte tillräckligt med reagens (en kemikalie som behövs för testet/analysen av aktuellt viruset Sars Cov-2) för större testningsprogram, varför man gjorde en prioritering. Om uppgiften om bristen på reagens är korrekt, så var beslutet helt riktigt. Kan man inte testa folk, så är smittspårning, vilket är basen för att pressa ned en initial pandemi, omöjlig. Varför då pinka på FHM?

Bristen på skyddsutrustning var under ”första vågen” skriande. Det är omvittnat av många, inklusive IVO. FHM har inte ett smack med detta att göra – det åligger regionerna och kommunerna. Varför då pinka på FHM?

FHM anklagas för att ha drivit frågan om flockimmunitet, ”i stället för att skydda folk”. Det diskuterades förvisso under våren, men tesen drevs inte av FHM. Bottennappet i brist på källkritik nåddes nog av Ny Teknik/TT 6/11. Det var ”föda för vargarna”. Varför då pinka på FHM?

Försökte FHM ”inte ens bygga upp den test- och smittspårningskapacitet som krävs…?” Skulle FHM ha gått till regeringen – och den har knappast mandat i den frågan – och krävt att få ta över regionernas och kommunernas ansvar? Svaret kan tycks enkelt, men det rymmer ett otroligt mycket mer komplicerat regelverk om kommuners och regioners ”relativa självständighet” relativt statlig styrning. Här finns dock inte plats att utveckla den frågan. Så, varför pinka på FHM?

Pandemin har varit en katastrof för Sverige. Vi får hoppas att Vänstern – vad nu kan menas med den – kan samla ihop paltorna och peka på serien av skattesänkningar, avregleringar, privatiseringar, marknadsdiktaturen över bostäder, lönedumpning och svartmarknader m m, kort sagt orsakerna till urholkningen av välfärden, där äldreomsorg och vård ingår.

Behöver jag säga något mer för att vi ska agera, i stället för att falla in i vargarnas ylande?

Föregående artikelÄR COVID-19 EN GEDIGEN SOCIALPSYKOLOGISK REPLIKATION AV STANLEY MILGRAMS LYDIGHETSSTUDIER OCH KONFORMITETS-STUDIERNA AV SOLOMON ASCH?
Nästa artikelVem är ”radikal” och vem är ”konservativ” idag?
Ulf Karlström
Ulf Karlström är filosofie doktor i limnologi och driver Macoma miljöutredningar. Han var ordförande för De Förenade FNL-Grupperna (DFFG). Han har även varit med i styrelsen för Folkrörelsen Nej till EU.

18 KOMMENTARER

 1. Privatiseringen torde spela stor roll. Har inte sett någon annan återge detta “Av de äldreboenden där minst en person hade avlidit (cirka 15 procent av samtliga äldreboenden) hade 13 procent av de boende avlidit i hem som drevs i vinstsyftande regi jämfört med 7 procent i de hem som drevs i privat, icke-vinst-syftande regi och 2 procent i de kommunala hemmen. Skillnaderna mellan de olika driftformerna kvarstod även efter kontroll för befolkningstäthet och smittspridning i det omgivande samhället, men försvann när man kontrollerade för andelen flerbäddsrum som var vanligare i de vinstsyftande äldreboendena.” (Ur professor Marta Szebehelys underlagsrapport till Cornoakommissionens delbetänkande)

  Det är bra att veta att privata bolag inom “äldrevård” kan tjäna bra. En av de större är Familjeläkarna som gjorde en vinst på 35 miljoner 2019 och på 19 miljoner 2018. Hur användes resurserna på äldreboenden under coronapandemin?

 2. Ulf K, går det att hoppas på vänstern?

  Under de senaste åren har ”vänstern” varit stark (siffror kring 10 procent är inte kattskit). De samhällsproblem som du beskriver, ”skattesänkningar, avregleringar, privatiseringar, marknadsdiktaturen över bostäder, lönedumpning och svartmarknader” är ju dessutom klassiska klasskampsfrågor för en traditionell vänster. Men den vänstern finns ju inte! Vänstern i v-tappning har haft annat för sig. De har övergivit tron på att Sveriges land ska med svensk lag byggas. De skiter i Sverige. De skiter i vanligt folk. De skiter i landsbygd (som inte får ihop en kommunal budget till kärnverksamheterna eftersom staten skickat på oss omöjliga kostnader för migration). Men vänstern struntar i detta, de vurmar för globalismen, migration, mångkultur och identitetspolitik (där ALLA är kränkta och förtryckta – utom förstås vita medelålders män).

  Vänstern saknar en klassanalys, de saknar lust att stå upp för nationen, de saknar kontakt med vanligt folk. Så, Ulf K, vad finns att hoppas på?

 3. Tack Ulf Carlström!
  Det här var kanske det bästa jag läst om Coronakrisen. Tråkigt nog är alla större medier och politiska partier överens om att tysta ner kritik av det nyliberala marknadsextremistiska vansinnet. Tror inte ens att V vågar ta i frågan på allvar.

 4. Alltid detta ylande
  När det uppstår en kris
  Att de ylande riktar kritik

  Befogat kan så vara
  Till viss del
  Men en kris är en kris

  Och perfektionismen
  Blir lidande
  Oavsett ylande

  Minns Tsunamin
  i Thailand längesedan
  Det ylades då
  När sossar var vid makt
  Och ett tag i undran
  Undrade jag om
  Sossarna orsakade tsunamin

  Vargar ylar perfektion
  i opposition
  Men hur hanterar
  vargar perfektion
  i dess ambition
  av utöva makt ?
  Perfektion ?

 5. Bäste Leif S. Skriv inte ”Vänstern saknar en klassanalys, de saknar lust att stå upp för nationen, de saknar kontakt med vanligt folk. Så, Ulf K, vad finns att hoppas på?” Visst finns det hopp Leif! Du har på annat ställe citerat byrådirektör H.K. Bergdahl med anledning av en recension av idéhistorikern Sverker Sörlins bok Kris. Denna din humor ger i alla fall mig hopp detta ”skitår”.

 6. Jag delar stora delar av Leif Strandbergs syn på det politiska läget i Sverige. Jag skall också försöka – Obs! ej mer än så – ta upp Leifs och Bertils fråga.

  I dagsläget ser det mörkt ut med en svag eller obefintlig vänster och en obehagligt stark höger, inkl SD. Jag tror vi måste koncentrera oss på två frågor: Välfärdens grava urholkning och fredsfrågan/Nato. Det är ingalunda fel av smågrupper att propagera för socialism och kommunism.

  Det smärtar mig att erkänna en sådan ideologisk bas idag knappast är ett framgångsrecept för massmobilisering. Jag föreställer mig att en sådan endast kan ske i enhetsfrontens namn och med de två frågorna Återskapa Välfärden och För Fred-Nej till Nato.

  Receptet är kortfattat, och måste utvecklas. Dock ryms det inte i lindlof.nu:s kommentarsfält.

 7. Ulf Karlström!
  Tyvärr ideologiserar du frågan om coronastrategin. Jag menar då ideologi i betydelsen ”falskt medvetande”.

  Du undviker sakfrågorna om strategin för att istället peka på de strukturella bristerna. Visst. Det är alldeles nödvändigt och läge att kräva strukturella reformer av äldrevården när bristerna så tydligt uppenbarats på grund av pandemin.

  Men det står inte i motsättning till att vi pekar på den avgörande roll som den i Sverige stora allmänna smittspridningen i samhället spelar för att smittan drabbar de äldre. Och där har FHM som rådgivande expertmyndighet åt regeringen i strategifrågor och normbildande för regioner och kommuner ett stort ansvar.

  Du vill skydda FHM från kritik genom att utmåla kritikerna som ”ylande vargar”. Jag förmodar att du med det menar att ”yla” med så kallat konservativa politiker i SD och KD, ”högern”, ”oppositionen”. Men kritiker av FHMs och Sveriges strategival är framförallt en mycket stor del av Sveriges virologer och infektionsspecialister, Vetenskapsakademin, WHO och Kina för att bara nämna några exempel.

  Den svenska strategi som FHM förordat har inneburit att otillräckliga åtgärder vidtagits för att stoppa smittspridningen och att mycket har gjorts för sent. FHM vill inte så gärna förknippas med begreppet ”flockimmunitet”, men det finns uttalanden som klart visar att det var i de banorna myndigheten tänkte. Se själv här och här.

  Jag skrev om flockimmunitet i våras i Proletären.

  Vi bör inte gå i fällan att positionera oss utifrån de statsfinansierade partierna och överlåta åt det så kallat ”konservativa” nyliberala blocket att exploatera kritiken av coronastrategin till sin fördel. Vi bör inte, som gjordes när det gällde flyktingpolitik och trygghetsfrågor, låta dem dra fördel av det berättigade folkliga missnöjet över hanterandet av pandemin för att vi tror att vi därigenom skyddar den nyliberala konstellation som nu har regeringsansvaret.

  Sveriges misslyckade coronastrategi och FHMs ansvar för den är väl dokumenterad och mer och mer uppenbar för folk.

  August Strindberg och Vilhelm Moberg skydde inte att attackera myndigheter som gömde sig bakom sin skyddsvall: Auktoritetstron. Med tusentals som dött i onödan hade de rivit ner himmel och helvete för att ställa dem till ansvar.

 8. Mycket bra genomgång, Ulf K!
  Det kan tilläggas angående dödstalen i våra nordiska grannländer att det inte finns någon statistisk signifikant avvikelse i fördelning mellan olika åldersgrupper jämfört med Sverige. Kan man därav dra slutsatsen att ALLT beror på den större allmänna smittspridningen i Sverige jämfört med de här grannländerna? Det skriver coronakommissionen rakt ut och trycker på detta i presentationen av detta första och viktiga delbetänkande. Jag är böjd att tro att kommissionen har rätt!

  Då återstår frågan om VARFÖR smittspridningen blev så stor i Sverige. Tegnell har redan varit inne på detta, samtidigt som han noga poängterat att det ännu är för tidigt att dra några definitiva slutsatser. Han pekar på den olyckliga tidsmässiga sammanfallet mellan Stockholm (värst drabbat i landet) och sportlovsresorna (inte minst till Italien). Och du tar upp den usla smittspårningen, som säkert påverkade utvecklingen, och där kan vi lägga ännu ett tungt ansvar på småpåvarna i regionledningarna runtom i landet.

  Sedan skulle det givetvis vara kul med lite enhetsfrontsteorier här på bloggen. Och varför just Välfärden och Nato-NEJ skulle bli de två (2) bärande frågorna? Passar inte dessa in i två olika frontbildningar? Just nu ser jag ett utmärkt läge att söka driva fram Nato-frågan till en enkel och politiskt bindande folkomröstning! Tror att det är helt olika människor och synsätt som kommer att vara drivande där och i frågan om välfärden. Hur kommer du fram till att dessa frågor bör sammanblandas?

 9. Jag tror inte man kan lita på ”vänstern”. Det finns som jag ser det inte någon att lita på. De som står på de obesuttnas sida idag är få. Några lokala partier kanske och en och annan person. Något nationellt parti med stake finns ju inte.

  Jag får huka och vänta på bättre tider då jag bor i fel kommun.

 10. Ulf Bjerén skriver om Ulf Karlström: ”Du vill skydda FHM från kritik genom att utmåla kritikerna som ’ylande vargar’”. Detta är ett irriterande svartvittänkande. Vem ”utmålar”? ”Om du inte är för FHM så är du emot dem.” Det är inte skrivet så av UK.

  Om nu FHM gör något som är bra, kan man väl påpeka det, även om den myndigheten också gör något som kanske är dåligt? Låt de som arbetar som överhetens talespersoner jobba utan gråtoner. Vi som vill ägna oss åt folkbildning måste också kunna berätta om livets komplexa natur.

 11. Nonsens BC! UK skriver att ”de ylande vargarna riktar in sig på FHM”. Och menar att kritik av FHM är att ”pinka” på den. De ordvalen behöver inte kommenteras ytterligare.

 12. Du har helt rätt Ulf Bjerén! Den mycket välförtjänta skrivningen om ”de ylande vargarna” riktar även in sig på dig.

  Jag tänkte för mycket på att du på annat håll (fib.se), helt utan normal vett och sans skrivit ”Och var finns upprördheten över massmordet på äldreboendena i våras?” samt ”Vårdpersonalen fick gå omkring som dödsänglar utan munskydd/visir vid den nödvändiga närkontakten med vårdtagarna och smitta ner dem.” Massmord och dödsänglar.
  Du jämför utan tvekan med judeutrotningen. Att Proletären, liksom SD skulle kunna använda sådana ord i detta läge, kan jag mycket väl tänka mig. Och det var där jag rörde till det.

  Så här är alltså framställningen. De som har samma uppfattning som du i frågan är det vita. FHM:s handlande och judeutrotningen med dödsänglar och massmord är det svarta. ”Flummarna” som du kallar dem. Inga nyanser.

  Men jag får be om ursäkt för min missuppfattning, Ulf.

 13. Undanber mig fortsatt dialog med BC. Det är goddag yxskaft. Men andra som läser bloggkommentarerna rekommenderas att ta del av vad jag skrivit på fib.se för att se det i sitt sammanhang.

 14. Det har vi gjort, Ulf B! Därför en eloge till Bertil C för en snygg retorisk repost! Får samtidigt önska herrarna en God Jul och ett gott fortsatt meningsutbyte.

 15. Om vi jämför med alla länder som liknar Sverige så har Sverige en lägre dödlighet än de flesta. Sverige är alltså inte avvikande. Det är Danmark, Finland och Norge som avviker.

  Dessutom finns det delar av Sverige som liknar de andra nordiska länderna. Som exempelvis Västerbotten och Blekinge. Och delar av de andra nordiska länderna som liknar Sverige (ex. Oslo, Köpenhamn och Helsingfors)

  Den svenska dödligheten finns främst i Stockholmsområdet och kringliggande län/regioner. I Stockholm har de en större andel privatiserad vård än någon annan stans i Sverige.

  Om vi mäter den totala dödligheten under 2020 så skiljer sig inte Sverige från Norge på nåt avgörande sätt från varandra. De grupper som dött av covid-19 i Sverige har dött av nåt annat i Norge. (rapport från Oslo Universitet).

 16. Putin undslapp kritik denna gång från svenska oppositionella vargar i detta ämne! Märkligt, då det för några år sedan var Putins fel oavsett problematik här i världen. För övrigt kan Putin spela piano, vilket tyder på en känslomässig människa!

Välkommen! Håll god ton. Inga personangrepp!

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.