Visst har vi organiserade nazister i Sverige

Nordiska motståndsrörelsen (NMR) har beviljats tillträde till Almedalen, vilket gör att RFSL känner sig hotade under sin planerade "mångfaldsmarsch". Ska man förbjuda antidemokratiska organisationer? Det tycks många anse idag. Eller kan NMR hanteras som en polisiär ordningsfråga? Vad står NMR för? Är de det största hotet mot demokratin? Knut Lindelöf försöker svara på frågorna.

En grupp ur SMR feb 2011 på Celciustorget i Uppsala [Foto K Lindelöf]

Att det existerar olika mänskliga raser, med inte bara skilda utseenden utan också skilda mentala egenskaper såsom intelligens, karaktärs- och personlighetsdrag är helt otvivelaktigt bevisat genom så väl vetenskaplig forskning som genom sunt förnuft.

Det här är den bärande tanken i Nordiska motståndsrörelsens programdokument ”Vår väg” (punkt 1) där de ganska ingående beskriver sitt drömsamhälle. Man är alltså troende rasister.

De ”dolda makthavare som vi inte har valt och som inte vill oss väl ska oskadliggöras. Som bäst ser de oss som ett slags slavar i deras världsordning. … Nordiska motståndsrörelsen vill göra dessa fåtal parasiter på mänskligheten helt maktlösa … Med alla tillgängliga medel” ska man verka för att ”återta makten från den globala sionistiska elit som ekonomiskt och rent militärt ockuperat större delen av vår värld”. Allt i enlighet med sin ”nationalsocialistiska värdegrund”.

Tvättäkta nazister
Vi har alltså organiserade och aktiva nationalsocialister i Sverige som försöker föra ut sitt budskap på olika sätt. De har ganska nyligen ändrat sitt namn och inriktning från Sverige till Norden och kallar sig idag Nordiska motståndsrörelsen. De är organiserade i lokalgrupper som de kallar ”nästen”, alltså lokala motståndsnästen. De har en ledning vars viktigaste uppgift är att elda sina egna och sköta sin utåtriktade propaganda. På sajten Nordfront kan man följa deras verksamhet och ta del av deras idéer. Jag har ägnat några dagar åt det.

Första maj hade de en generalmönstring i Falun. Med sina hotfulla slagord och sitt militanta uppträdande, som inte var något annat än en disciplinerad fascistmarsch, skrämde de många människor. De är inte många, men de är beslutsamma och välorganiserade. Det var denna grupp som provocerade bråk i samband med den stora antirasistiska manifestationen i december 2013 i Kärrtorp.

De är emellertid också internt oense om mycket. Till exempel om bruket av svenska flaggan. I sina olika framträdanden har de numera bara sin så kallade tyr-rune-fana. Falumarschen har kritiserats internt för att inte svenska flaggan användes. Simon Holmqvist skriver på sajten Nordfront den 6 juni:

Simon Holmqvist “nyhetsskribent på Nordfront”, aktiv i “Näste 6” i Västerbotten, här i färd med att dela ut flygblad utanför en mataffär 2016

… vi vill [inte] återskapa någon svunnen tid eller återupprätta monarkin Sverige. Vårt mål är skapandet av den nationalsocialistiska republiken i Norden, vars symbol är Tyrrunefanan. Ifall den blågula fanan representerar Karl XII, Per Albin Hansson eller Stefan Löfven är därför oväsentligt – vi varken kämpar eller demonstrerar för något av detta. Enandet av Norden är inte bara det enda rätta ur ett ideologiskt och rasligt perspektiv. Det är också den enda chansen för oss att segra över våra fiender och i längden den enda chansen för oss att överleva som folk. … Betyder då detta att vi är några slags bolsjeviker som tänker genomföra en maoistisk kulturrevolution och utradera hela vår historia? Självklart inte. Även våra nationalsocialistiska föregångare i NSDAP trodde fullt ut på sin organisation, på sitt motstånd och på sin upprorsfana. Medan de befann sig i vår situation och arbetade målmedvetet för att förbereda sig för den stundande segern, så använde inte heller de symboler för vare sig den rådande Weimarrepubliken eller det forna kejsardömet. De visste nämligen bättre än att använda sig av symboler för statsmakter som man är i uppror mot och som man vill ersätta med något nytt och livskraftigt.

Deras klassiskt rasistiska renhetsideal leder förstås till extrema idéer när det gäller flyktingar och invandring. För att rädda den nordiska folkstammen vill man ”omedelbart stoppa massinvandringen. Repatriering av merparten av alla som inte är etniska nordeuropéer eller närbesläktade folkslag ska inledas så fort som möjligt. … i de flesta fall [är det] helt självklart vem som är av nordiskt ursprung eller närbesläktad. I mer tveksamma fall skulle vi med moderna genetiska profileringar kunna avgöra vilka människor som är av övervägande nordiskt rasursprung. De som kommer att få stanna i Norden är bland annat samtliga nordeuropeiska etniciteter, större delen av de central- och östeuropeiska etniciteterna, delar av de sydeuropeiska etniciteterna samt de med nordeuropeiskt ursprung i övriga världen.”

Deras demokratibegrepp känner vi igen från tidigare utopister. Man ”förfäktar folkdemokrati, inte liberal demokrati” och skriver vidare:

I själva verket är Sverige ingen demokrati utan en demokratur … Vi lever i ett system där medborgarna är olika inför lagen, där stor rättsosäkerhet råder och där medborgarna kan bli uthängda, socialt stigmatiserade eller förlora arbeten om de inte ställer sig bakom ’mångkultur’, ’alla människors lika värde’ och andra folkfientliga idéströmningar. … Nordiska motståndsrörelsen … vill genom en folkdomstol neutralisera den folkförrädarkår som utövat åsiktsförtryck mot andra medborgare som förrått det egna folket.

Hur ska då landet styras?

… vårt styrelseskick [skulle] fungera på så sätt att Nordiska motståndsrörelsens ledning efter maktövertagandet väljer ut en allnordisk senat med kompetenta människor sprungna ur folket direkt från samhället och sina positioner inom den civila administrationen, från företag, vetenskapliga institutioner och från de nordiska militära styrkorna. Senatorerna skulle alltså väljas bland sådana som genom sitt liv konsekvent utmärkt sig genom förtjänster i samhället för folkets väl. De skulle inte vara karriärpolitiker med partilojaliteter som idag.

Yttrandefriheten då? De skriver:

Lagen om hets mot folkgrupp kommer att ersättas med lagar mot folkfientlig och subversiv propaganda och verksamhet.” De ämnar också ”möjliggöra för staten att expropriera svensk media som agerar eller har agerat folkfientligt, säkerställa att enbart nordiska medborgare får äga media i Norden, se till att medieföretag och organisationer som verkar utomlands men vars folkfientliga propaganda sprids i Norden ska kunna klassas som främmande agenter och förbjudas, sanera mediekåren, stänga av journalistiska medlöpare som deltagit i den folkfientliga propagandan från sitt arbete, de ska noggrant granskas innan de med ett statligt godkännande kan återvända till journalistiken, inleda rättsprocess mot dem som varit särskilt aktiva i den folkfientliga propagandan.

Kan inte heller undanhålla er tankarna om skolan: Skolans ska framför allt vara…

… en karaktärsdanande institution … och fostra den unga generationen i folkgemenskapstanken och lägga grunden för det vuxna livet i det nationalsocialistiska samhället. Eleverna måste lära sig att bli beslutsamma, ansvarstagande och viljekraftiga och med en stor förståelse för naturen och dess lagar.

Och, kvinnor ska ta hand om hem och barn och arbeta i mån av tid. Homofili ska kriminaliseras.

Några ytterligare reflexioner
Efter att ha tagit mig igenom programtexten finner jag också löst sammanhållna önskningar om vad som också ska prägla deras framtida samhälle: En stark vurm för djurens rätt, naturvård, självförsörjning, levande landsbygd för kött- och spannmålsproduktion, EU-utträde, värnplikt, starkt försvar, tullavgift på alla importvaror som går att producera i Norden. Och så vill man ”skapa en utvecklad modern basindustri som täcker vårt folks behov”. Varje liten fundering om modern teknisk utveckling lyser totalt med sin frånvaro.

* * *

Vad gör vi åt detta? Är detta program så avskyvärt och farligt att man bör göra det brottsligt? Kopplingarna till nazism och antisemitism är uppenbara, men även till idéer om socialism faktiskt – Nordnationalsocialism. Många populära idéer om identitet, djurrätt, självförsörjning och naturvård är också rikt företrädda. Helheten utgör en mycket märklig blandning av gott och ont. Så, att stigmatisera är nog ingen bra idé.

Den som ger sig lite tid att ta del av detta program ser ganska enkelt att de populistiska inslagen knappast väger upp den bisarra synen på folk, ras, nation, yttrandefrihet, demokrati, kultur mm. Inte heller kommer många att svälja idén om att ”ledning[en] efter maktövertagandet väljer ut en allnordisk senat med kompetenta människor sprungna ur folket”. (Hur maktövertagandet ska ske undviker man klokt nog.) Inte heller idéerna om en folkdomstol för att ta itu med folkförrädare kan någon vanlig människa ta annat än som ett skämt. Nej, ett sådant här program kommer aldrig att kunna nå utanför den egna mycket trånga sekten. Men, om de lyckas uppnå martyrstatus kan det bli värre.

Förr befann nynazisterna sig i ett totalt vakuum, men nu är de – om än en ytterlighet – så ändå svansen på en betydande politisk rörelse, som i senaste opinionsmätningen blivit landets näst största parti. Det ökar deras möjligheter till närvaro och aktiviteter i offentligheten. Men, de är trots allt bara ett randfenomen, som visserligen tillsammans med andra mycket viktigare demokratihot bidrar till att skapa det kaos i samhället som alltid varit förutsättningen för att någon ”vän av ordning” på något sätt ska gripa makten, ställa demokratin åt sidan med ett undantagstillstånd, för att bevara ordning och stabilitet.

När det nu gäller Noriska motståndsrörelsen borde det vara ganska enkelt. Hets mot folkgrupp är brottsligt, liksom hot, våld och förtal. För att dessa lagar ska kunna tillämpas måste man kunna bevisa att brott begåtts. Att programmet ”Vår väg” existerar i skrift är i sig inget brott, inte heller att från en talartribun framföra detta program. Men om man i enlighet med programmet förtalar, hotar eller våldför sig på andra medborgare måste polisen ingripa.

Att kalla en enskilda politiker för ”folkförrädare”, som skedde 1 maj i Falun, borde kunna ses som förtal eller kanske som hot. En hop som skanderar sådant borde kunna hindras av polisen.

Oscar Bergström

Mattias Glad

Tre medlemmar i SMR (Svenska motståndsrörelsen – numera NMR), Oscar Bergström och Mattias Glad dömdes för misshandel i Uppsala våren 2016 efter en aktion på Celciustorget, där de tre provocerat fram ett bråk. Man vet idag att NMR medvetet använder provokationer för att få igång bråk för att uppnå martyrstatus i kampen för det de kallar ”sanningen”.

Region Gotlands har nyligen givit NMR tillstånd att disponera en plats i Almedalen under politikerveckan, utan att ens reflektera över ordningen och säkerheten. Polisen i Visby har sedan också givit NMR tillstånd att befinna sig där. Enligt DN säger Björn Knutsson (Visbypolisen) att det inte är polisens roll att ta hänsyn till politik och tyckande. Så för att undvika bråk uppmanar man RFSL att ändra tid och plats för sin ”mångfaldsparad”.

Men med tanke på vad som framkommer i programmet ”Vår väg”, erfarenheter av att de jobbar med provokationer som metod och inte drar sig för att ställa till slagsmål för att skapa rubriker, så borde polisen vara mer restriktiva med demonstrationstillstånd till NMR. Varken Region Gotland eller Visbypolisen borde gett tillstånd till NMR att vara i Almedalen under politiekerveckan – av rena ordnings- och säkerhetsskäl. Att hindra NMR att vara i Almedalen under politikerveckan är i realiteten att försvara yttrandefriheten. Utan ordning kan inte diskussioner föras.

Nordiska motståndsrörelsen är en tvättäkta nazistisk organisation. Deras program är rent bisarrt och oerhört lätt att bena ut och bemöta. Endast förvirrade, hämdlystna och/eller djupt kränkta stackare kan känna sig upplyfta och lockade av NMRs verksamhet.

Man ska absolut inte bjuda dem på ett organisationsförbud. Det är nämligen det de mest av allt önskar sig – för det skulle bekräfta för dem själva att de hotar makten och stärka deras martyrstatus. Den fällan är det många som håller på att trampa ner i för närvarande. Nej denna bisarra sekt kan hållas på mattan med redan befintliga lagar och bestämmelser. Det gäller bara att börja tillämpa dem med lite demokratiskt förstånd.

... är läst 462 gånger!

  7 kommentarer for “Visst har vi organiserade nazister i Sverige

 1. Håkan Sandin skriver:

  Vad det gäller synen på sionismen delar NMR i stort sett samma åsikt som brukar framföras här.

  Däremot har man rätt vad det gäller den demografiska utmaningen. För att bibehålla en konstant befolkningsstruktur i ett land krävs det ett statistiskt födelsetal på 2.1 barn per kvinna. I vår tid uppnås inte detta födelsetal i något västerland. Att föda barn är för den västerländska kvinnan något dubiöst; ett hinder för hennes självständighet och karriärmöjligheter.

  Detta är ren matematik och borde inte vara kontroversiellt att framföra.

 2. Knut Lindelöf skriver:

  Håkan S!
  Att NMR råkar ha samma inställning som många här på bloggen i olika frågor (sionismen t ex) är inte konstigt. Deras program är ett sammelsurium av stort och smått, högt och lågt i en enda röra. De väljer t ex att tala om sionismen, men de menar judar – precis omvänt mot vad man i allmänhet gör här på bloggen.

  Konstanta befolkningsstrukturer är mytologi. Befolkningar har alltid – i större eller mindre utsträckning – varit påverkade av migration, vilket alltid har varit bra för den genetiska friskheten. Din så kallade matematik ovan leder till rasistiska resonemang.

 3. Håkan Sandin skriver:

  Aborterna av 1,2 miljoner potentiella medborgare sedan 1974 har självklart satt sina spår i form av en uppochnervänd befolkningspyramid där allt färre ungdomar ska försörja allt fler åldringar.

  Det visste makarna Myrdal redan på 1930-talet när de förordade trebarnsfamiljen som också blev normen på 1950-talet.

 4. Knut Lindelöf skriver:

  Självklart har politiska beslut betydelse för befolkningspyramidens utseende. Ettbarnspolitiken i Kina t ex. Men i en demokrati talar inte staten om hur många barn en familj ska ha. Själv har jag tre (vuxna) barn, men bara fyra barnbarn. Enligt Myrdalsnormen borde det varit nio. Men man kan påverka nativiteten marginellt genom att ändra barnbidrag och föräldrapeng. Att förbjuda aborter är knappast aktuellt. Eller vad tror du Håkan S?

 5. Håkan Sandin skriver:

  Förutan läkemedelsindustrins lansering av p-pillren på 1960-talet hade den sexuella revolutionen inte varit möjlig.

  Det är fel att avliva det foster som sparkar i den unga kvinnans mage bara för att samhället anser att hon, hellre än att föda barnet, bör satsa på utbildning och karriär. Före vecka 22 betraktas fostret som en cellklump och en del av kvinnans kropp. Därefter blir det plötsligt en självständig människa i tillblivelse.

  När staten betecknar abort som mord uppstår problemet hur brottet skall bedömas i straffskalan och vem som skall kriminaliseras? Den unga kvinnan som är tvingad av omständigheterna eller barnmorskan som utför ingreppet?

  Den enda rimliga hållningen är att aborter inte skall finansieras med skattemedel. Sjukvården ska ägna sig åt att rädda liv och inte åt att släcka dem.

  Dock är jag inte mannen att bestämma huruvida kvinnan har rätt att göra abort. Det är en sak mellan henne och Gud.

 6. Anders Persson skriver:

  Alla de i kulturetablissemanget som nu vill bojkotta det ena eller det andra därför att “populister”, “fascister” eller nazister (utan citattecken) deltar, begår ett grundläggande fel: de tror att “gemene man” ser upp till dem, beundrar dem, vill ledas av dem och göra som de säger. Om det vore så, handlar de helt rätt. Men om det inte är så, håller de på att gräva sin egen grav, förutom att i praktiken stödja de mörka krafterna genom att lämna “walk over”.

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.